mita_tyonohjaus_on_w1000

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus auttaa työntekijöitä saavuttamaan heille asetetut tavoitteet.

Työnohjauksessa tutkitaan, tulkitaan ja jäsennetään työroolia, työtehtäviä ja niiden vaatimuksia sekä henkilökohtaisia kokemuksia ja tunteita niistä. Työnohjaus on ammatillisen kehittymisen väline ja kenttä. Se on oppimista tukeva prosessi, jonka aikana vuorovaikutustaidot sekä oman työn reflektoinnin taito kehittyy. Työn muuttuessa työn tavoitteisiin, perusteisiin ja työsuorituksiin liittyvät kysymykset voivat vaatia jatkuvaa uudelleentulkintaa. Työnohjauksessa käydään avointa keskustelua, jossa keskitytään ymmärtämään mielipiteitä, pyritään aitoon toisten ja oman ajattelun kuunteluun ja monipuoliseen havainnoimiseen. Se on kokemusten ja odotusten vertailua, joka saattaa laajentaa ja avartaa yksilön ja koko työyhteisön tapaa ajatella ja reagoida. Ohjaaja ja muut osallistujat toimivat peileinä, joiden avulla ohjattava näkee itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.
Työnohjaaja toimii ohjattavien tukihenkilönä, valmentajana ja sparraajana luottamuksellisissa keskustelufoorumeissa.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä ja yhteisötyönohjausta.

Yksilötyönohjauksessa tarkastelun kohteena ovat ohjattavan oma toiminta suhteessa itseen, omaan työrooliin, vuorovaikutukseen muiden kanssa ja tavoitteiden saavuttamiseen. Sillä tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjausta, joka toimii ammatillisen osaamisen, työssä motivoitumisen, työssä viihtyvyyden lisääjänä, sekä uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisijänä.

Ryhmissä ja yhteisöohjauksessa keskitytään mm. yhteisten näkemysten etsimiseen tavoitteista ja toimintatavoista sekä keskinäiseen oppimiseen ja tukeen. Ryhmä mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Työnohjausryhmiä voivat muodostaa esim. työpaikan yksiköt tai saman ammattikunnan edustajat eri työyksiköistä.

Johdon ja esimiesten työnohjaus

Johtoryhmille sekä yksittäisille johtajille tarkoitettu työnohjaus tarjoaa eri johtamisen haasteisiin keskittyvää pohdintaa ja sparrausta. Kohteena on erityisesti kunkin osallistujan oman johtamistyön ja esimiesroolin tarkastelu. Tavoitteena on antaa johtajille tukea hankalissa työtilanteissa, lisätä heidän tietotaitoaan konkreettisissa, erityisesti henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä ja edistää itsetuntemuksen kautta ohjattavien omaa persoonallista kasvua ihmisten johtamisessa.

Mitä vaikutuksia työnohjauksella on?

Työnohjauksella on vaikutuksia työntekijään, työyhteisöön ja työhön. Työnohjauksessa ohjattavan perustehtävä ja ammatti-identiteetti selkiytyvät ja vahvistuvat, työn ilo lisääntyy, innostus, merkityksellisyyden tunne ja työssä jaksaminen paranee. Työyhteisön ilmapiiri ja luottamus paranevat ja poissaolot vähenevät. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat. Seurauksena on työhön motivoitumisen ja sitoutumisen lisääntyminen. Työnohjauksen avulla selkiytetään organisaation tavoitteita ja lisätään toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta. Työn tuloksellisuus ja laatu paranevat.

Ota yhteyttä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset